Polskie Zrzeszenie Lokatorów Porady prawne, mieszkania

Kontakt email, www
Blachnickiego 7
30-062 Kraków , woj. Małopolskie

Prawo mieszkaniowe

Adwokat

Doradca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo mieszkaniowe
  • Adwokat
  • Doradca prawny
  • Prawnicy

O nas

“Starajmy się tak postępować i tak żyć, bynikomu w naszejojczyźnienie brakło dachu nad głowąi chleba na stole”Jan Paweł II,  Ełk, 8 VI 1999mieszkać w Polsce . . .Drogi Internauto,W imieniu Polskiego Zrzeszenia Lokatorów (PZL)witam Cię na naszej stronie Internetowej, którą założyliśmy w maju2000 roku. Pragniemy za pomocą Internetu zapoznać szerokie kręgiinternautów, zainteresowanych mieszkalnictwem, a zatem prawemkażdego człowieka do godnego zamieszkiwania ze sposobem traktowaniai realizowania tego w Rzeczypospolitej Polskiej.Rozpoczynając tę wstępną informację wyjaśniam, że nazywam sięAlicja Sarzyńska i jestem prezesem ZarząduGłównego Polskiego Zrzeszenia Lokatorów. Ponieważuczestniczyłam w tworzeniu tej organizacji w roku 1989 oraz wpracach Zarządu Głównego wszystkich kolejnych kadencji, posiadammożliwość przedstawienia ogólnego obrazu problemów mieszkalnictwa wPolsce, jak również charakteru Polskiego Zrzeszenia Lokatorów ijego działalności.Powstały w 1989 r. Komitet Założycielski doprowadził w 1990 r. dorejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie Polskiego ZrzeszeniaLokatorów i jego statutu jako organizacji działającej na tereniecałego kraju.Obecnie Zarząd Główny PZL posiada siedzibę wKrakowie, a oddziały znajdują sięw kilku większych miastach.Ponieważ cele Polskiego Zrzeszenia Lokatorów zawarte w jegostatucie odpowiadają celom organizacji lokatorskich działających winnych krajach, a należących do międzynarodowej organizacjilokatorów – International Union of Tenants – takżePolskie Zrzeszenie Lokatorów zostało przyjęte do tej organizacji.Istniejąca sytuacja w Polsce oraz szybko następujące zmiany tejsytuacji ukształtowały działalność Polskiego ZrzeszeniaLokatorów jako niezależnej, pozarządowej,apolitycznej organizacji, utrzymującej się ze składekswych członków i przy możliwości korzystania z darowizn (jednakże –jak dotąd – znikomych).Działalność PZL jest prowadzona w ramach obowiązujących przepisów,jednakże była i jest skierowana także wielokrotnie na zmianęformalną tychże przepisów z uwagi na ich postanowienia sprzeczne zpostanowieniami dokumentów wyższej rangi. Dotyczy to takichdokumentów, jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej orazmiędzynarodowe dokumenty – pakty i konwencje ratyfikowane przezPolskę, wbrew którym zespół przepisów dotyczących zamieszkiwaniaprowadzi do niezawinionej utraty mieszkań drogą eksmisji sądowejlub licytacji mieszkania. W ten sposób zespół przepisów państwowychstanowi potężny instrument generowania bezdomności, prowadzącej dowyniszczania znacznej części mieszkańców Polski. Dotyczy toniezamożnych pracowników najemnych fizycznych, ale także iumysłowych, niekiedy o bardzo wysokich kwalifikacjach, lokatorów wbudynkach czynszowych – komunalnych jak i prywatnych, w budynkachspółdzielczych, a także lokatorów swoich własnych (zakupionych)mieszkań.Jak zatem widać sytuacja prawna lokatorów w Polsce wymaga od PZLwielokrotnego występowania do władz, kontaktowania się z władzamipaństwowymi i samorządowymi, a także z ugrupowaniami politycznymi.Ze strony PZL organizacji niezależnej, pozarządowej, apolitycznejtakie kontakty i współpraca są możliwe w przypadku gdy program, aleprzede wszystkim działania będą prowadzić do realizacji prawakażdego mieszkańca naszego kraju do mieszkania, czyli dozamieszkiwania w warunkach odpowiadających godności człowieka.Dotyczy to zatem sytuacji, gdy władza czy ugrupowanie politycznedążąc do zmiany przepisów powodujących (czy umożliwiających)pozbawienie rodzin prawa do mieszkania i tworzenia rzeszybezdomnych, podejmą rzeczywiste działania dla zmiany tych przepisówna inne – zgodne z międzynarodowymi dokumentami ratyfikowanymiprzez Polskę, a przynajmniej na przepisy uwzględniającepostanowienia Konstytucji R.P.Dokumenty te to w szczególności:Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 25 ust. 1 (Paryż, 10grudnia 1948 r.)Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych iKulturalnych, Art. 11 ust. 1, (Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r.) –ratyfikowany przez Polskę 3 marca 1977 r.)Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich FormDyskryminacji Rasowej, Art. 5, (Nowy Jork, 7 marca 1966 r. –ratyfikowana przez Polskę 9 października 1968 r.)Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form DyskryminacjiKobiet, Art. 14 ust. 2 pkt. h, (Nowy Jork, 18 grudnia 1979 r. –ratyfikowana przez Polskę 18 lipca 1980 r.)Konwencja Praw Dziecka, art. 27, ust. 3, (Nowy Jork, 20listopada 1989 r. – ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r.)Wymienione międzynarodowe dokumenty ratyfikowane przez Polskę dająPolskiemu Zrzeszeniu Lokatorów podstawę prawną do domagania się odwładz Rzeczypospolitej Polskiej dostosowania polskich przepisów dopostanowień tych dokumentów. Dotyczy to również koniecznościwprowadzenia jednoznacznych postanowień do KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej w artykułach 75, 76 i innych dotyczącychrelacji między ochroną prawa własności a ochroną innych prawczłowieka, jak prawo do życia, do mieszkania, do zaspokojeniapotrzeb życiowych (żywności, odzieży), do ochrony zdrowia, dowykształcenia, do kultury, do odpoczynku, itd.Zmiana przepisów jest konieczna dla realizacji prawa do mieszkania,stanowiącego jedno z podstawowych praw człowieka, prawa domieszkania, które nie jest w Polsce przestrzegane, a projektynowych aktów prawnych wskazują na dalsze ograniczenie tego prawa.Z uwagi na szczególnie złą sytuację mieszkaniową w RzeczypospolitejPolskiej oraz bardzo kontrowersyjne negatywne działania władzpaństwowych jak i samorządowych wobec rzeczywistego zaspokajaniapotrzeb mieszkaniowych i ograniczania bezdomności, PZL zostałozmuszone do skupienia swych prac na obronie prawa do zamieszkiwaniaoraz przeciwdziałania bezdomności. Dotyczy to zarówno kontaktów zwładzami przy opiniowaniu i sugerowaniu rozwiązań, jak również zlokatorami zagrożonymi eksmisją i bezdomnością, którym wyjaśnia sięistniejące przepisy i procedury prawne oraz informuje oistniejących możliwościach obrony prawnej w ich konkretnejsytuacji.Działalność ta jest obecnie bardzo trudna między innymi przez to,że istnieje ogromna dysproporcja między niewielkim środkamimaterialnymi większości rodzin, zagrożonych utratą mieszkań, jakrównież PZL (działającego w oparciu o składki członkowskie – niskiez uwagi na sytuację materialną swych członków), a kręgów “biznesu”dążących do maksymalizacji zysków z czynszów i opłat, aposiadających potężne wpływy we władzach państwowych jak isamorządowych, oraz posiadających bardzo silne zaplecze finansowo –prawne.Trudności są tym większe, że przepisy dopuszczają w sprawach omieszkania jedyną sądową drogę obrony mieszkań (jedynie w budynkachkomunalnych można korzystać z zażaleń do władz samorządowych), asądy działają w sposób niejednoznaczny, odmawiając dopuszczeniaorganizacji lokatorskich do procesów po stronie lokatora,odmawiając także niekiedy zwalniania ubogich lokatorów z kosztówsądowych i przyznania adwokata z urzędu, co poważnie ograniczalokatorom możność obrony ich praw. Ponadto przewlekłość procedurysądowej o prawo do zamieszkiwania działa wyniszczająco nalokatorów, którzy jako ludzie ulegają destrukcyjnym czynnikombiologicznym, klimatycznym w stopniu zależnym od czasu trwania, azatem także od czasu trwania postępowania o sprawiedliwość.Polskie Zrzeszenie Lokatorów informuje opinię publiczną jak równieżwładze o występujących zagrożeniach i istniejących już tragediach.Między innymi w związku z wprowadzeniem w 1994 roku nowychprzepisów dotyczących mieszkalnictwa (ustawy o najmie lokali,ustawy o własności lokali) z inicjatywy Sekretarza Generalnego IUTpana Nica Nilssona i przy pomocy jego oraz IUT zorganizowano serięseminariów na temat mieszkalnictwa w Krakowie, Warszawie iPoznaniu. Przedmiotem powyższych seminariów były zarównozagadnienia organizacyjne, formy działania a także omówieniewarunków zamieszkiwania, przepisów oraz zagrożeń występujących wPolsce oraz innych krajach. Między innymi omówiono skutkipowstałego zespołu przepisów, w tym także bezdomności i jejkonsekwencji dla bytu społeczeństwa i Państwa. Niestety już obecniewidać, że przewidywania ówczesne sprawdziły się i klęskabezdomności istnieje i narasta.Należy zauważyć, że powyższe seminaria, na które zaproszonoprzedstawicieli władz jak również środków przekazu zostały znielicznymi wyjątkami zlekceważone przez te instytucje, a dalszewystąpienia, dezyderaty i informacje są nadal lekceważone.Trudności działania PZL wynikają również z braku członkówposiadających predyspozycje do działania społecznego dla obronypraw lokatorów i mogących się włączyć czynnie do tych prac.Trudności finansowe rodzin wobec gwałtownie rozsuwającymi siępoziomami malejących dochodów a rosnących kosztów utrzymaniazmuszają czynnych zawodowo do poszukiwania dodatkowych dochodówtak, że niewielu potrafi pogodzić swą pracę dla utrzymania rodzinyz pracą społeczną na rzecz obrony praw swoich i innych rodzin dogodnego mieszkania. Mamy jednak nadzieję, że obecna dramatycznasytuacja szczególnie lokatorów w budynkach prywatnych ikomunalnych, ale także groźne sytuacje lokatorów należących dospółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych spowoduje, żeznajdą się wolontariusze, którzy wesprą działania nie tylko dlazabezpieczenia doraźnych potrzeb mieszkaniowych, lecz także dlazabezpieczenia tych potrzeb na przyszłość. Liczymy także, że znajdąsię większe środki na działalność informacyjną, analityczną iprawną, gdyż jak dotąd bardzo trudne było i jest przełamanie barierdezinformacji, nie pozwalającej poszczególnym ludziom podejmowaćodpowiednich korzystnych dla nich decyzji.Wobec istniejących tendencji do dalszego ograniczania prawlokatorów oraz stwarzania warunków finansowych w tym także pozornejlecz nieskutecznej osłony socjalnej, prowadzącej do pozbawianiatysięcy rodzin ich mieszkań, wobec braku budownictwa mieszkań dlaludności o przeciętnych i niskich dochodach działanie PZL jestkonieczne jak również innych organizacji lokatorskich działającychna obszarze całego kraju lub w poszczególnych miejscowościach.Dla zwiększenia skuteczność działań powstała koncepcjawspółdziałania, wzajemnego informowania się i popieraniapodejmowanych inicjatyw dla obrony prawa do mieszkania.Gdy w państwie określanym jako demokratyczne organy władzyprzyjmują jako decydujące i dominujące prawo własności “święteprawo własności”, realizowane kosztem zaniechania realizacji innychpraw człowieka takich, jak prawo do życia, prawo do mieszkania,prawo do wyżywienia, odzieży, prawo do nauki, prawo do godności,itd., Polskie Zrzeszenie Lokatorów uważa, że konieczna jest obronademokracji przed plutokratycznymi deformacjami.Gdy naszym adwersarzom chodzi o zyski i wzrost ich stanu posiadania– nam chodzi o życie tysięcy rodzin, o rzeczywistą realizację prawczłowieka, praw każdego człowieka oraz wszystkich prawczłowieka. W tym celu łączymy się ze wszystkimi rzeczywiściedemokratycznymi niezależnymi organizacjami.Internauto czytający naszą Internetową stronę, prosimy Cię owsparcie naszej działalności i informowanie Twego otoczenia orazorganizacji obrony praw człowieka o ważnych problemachmieszkaniowych ogromnej części społeczeństwa w Polsce, o problemachz którymi zmaga się Polskie Zrzeszenie Lokatorów oraz inne ośrodkilokatorskie w Polsce, jak na razie z niewielkim skutkiem.Alicja Sarzyńskaprezes PZL