Centrum Biurowe VIGO

Kontakt email, www
ul. Szymanowskiego 2 zobacz inne firmy z Szymanowskiego
80-280 Gdańsk , woj. Pomorskie

Prawo cywilne

Prawo budowlane

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo autorskie

Adwokat

Radca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo cywilne
  • Prawo budowlane
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy
  • Prawo cywilne
  • Prawo autorskie
  • Adwokat
  • Radca prawny
  • Prawnicy

O nas

prawo cywilnesprawy o odszkodowanie m.in. za szkodę na osobie lub majątku, wzwiązku z błędem w sztuce lekarskiej sprawy o ochronę dóbrosobistych tj. dobrego imienia, wizerunku, czci sprawy o zapłatę,cofnięcie darowizny dochodzenie roszczeń w zw. z wypadkiemkomunikacyjnymsprawy rodzinnerozwód, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, alimenty, ograniczenielub pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja, ubezwłasnowolnienie.separacja, podział majątkuprawo korporacyjnekompleksowa obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw,stowarzyszeń oraz fundacji pomoc w tworzeniu podmiotówgospodarczych, obsługa prawna organów osób prawnych projekty umów,statutów i regulaminów przedsiębiorstw dokumentacja do KRS,postępowania rejestrowe, umowy pomiędzy wspólnikami lubakcjonariuszami analiza stanu prawnego spółek prowadzenielikwidacji i upadłościsprawy spadkoweuznanie spadkobiercy za niegodnego, dział spadku, roszczenie ozachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, stwierdzenie nabyciaspadku, wyłączenie od dziedziczenia małżonkiprawo umówopinie, analizy umów w obrocie cywilnym i gospodarczym w językupolskim, angielskim, niemieckim dochodzenie roszczeń z umów - ozapłatę, odszkodowanie, kary umowneprawo pracy i ubezpieczeńspołecznychprocedury i wytyczne w przedsiębiorstwach oraz instytucjachpublicznych, akty prawa wewnętrznego, regulaminy wynagradzania ipracy, umowy o pracę, menadżerskie, o zakazie konkurencjirozwiązywanie stosunku pracy, zwolnienia grupowe sprawy o zapłatęwynagrodzenia oraz odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracymobbing odwołania od decyzji ZUSprawo lokalowe i spółdzielczeobsługa prawna spółdzielni, administratorów oraz wspólnotmieszkaniowych sprawy o eksmisję, wstąpienie w stosunek najmu,zapłatę czynszu, wymeldowanie doradzanie na zgromadzeniachwłaścicieli lokali oraz członków spółdzielni, doradztwo przyzakupie i sprzedaży nieruchomości, opinie i analizy umów zdeweloperami i spółdzielniami.prawo nieruchomościkompleksowa pomoc prawna przy zakupie i sprzedaży nieruchomości, wtym badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, analiza umówsprzedaży oraz kupna nieruchomości, umowy deweloperskich, najmu,dzierżawy, o roboty budowlane uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń iinnych decyzji admin. sprawy o odszkodowanie za bezumownekorzystanie z nieruchomości, o zapłatę, zwrot zadatku, zasiedzenie,wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości sprawy o ustanowieniedrogi koniecznej, służebności przesyłu, zniesienie współwłasności,wywłaszczenie, podział oraz scalanie nieruchom., naruszenieposiadania,prawo administracyjnereprezentacja przed organami administracji państwowej isamorządowej, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji,licencji odwołania od decyzji adm., wnioski o zmianę, uzupełnieniebądź unieważnienie decyzji adm. doradztwo przy opracowywaniu iwykonywaniu inwestycji realizujących cele publiczne, pełna obsługaprawna w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnegoprawo konsumenckiedochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmioraz gwarancji wsparcie i reprezentowanie w sporach na tle umówkredytowych i pożyczek, powstałych w związku z niedopuszczalnymizapisami w umowach z konsumentamiwindykacja należnościreprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela,dochodzenie roszczeń pieniężnych, ochrona przed nieuzasadnionąegzekucją w stosunku do byłych małżonków, wspólników, spadkobiercówi osób trzecich, ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnikówprawo zamówień publicznychkompleksowa obsługa prawna zamawiających i wykonawców sporządzaniei opiniowanie ofert, przygotowywanie SIWZ i dokumentacjiprzetargowej, opinie prawne w zakresie postępowania o udzieleniezamówienia publ., reprezentacja przed KIO i sądami.