BroniszewskiGranecki

Kontakt email, www
ul. Mokotowska 15 zobacz inne firmy z Mokotowska
00-641 Warszawa , woj. Mazowieckie

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Adwokat
  • Prawnicy

O nas

BRONISZEWSKI & GRANECKI KancelariaAdwokacka Sp. j. została utworzona w grudniu 2008 roku w wynikupołączenia się współpracujących od lat indywidualnych kancelariiobecnych wspólników: Kancelarii Adwokackiej adw. PawłaBroniszewskiego i Kancelarii Adwokackiej adw. PawłaGraneckiego.Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii w zakresieprowadzenia sporów i negocjacji, oraz sporządzania analiz prawnychi strategii działania pozawala na skuteczne uczestnictwo prawnikówKancelarii w procesie negocjowania, sporządzania i zawierania umów,których postanowienia ograniczają do minimum ryzyko niewykonaniaumowy przez kontrahenta lub zaistnienia sporów sądowych. Usługiprawne świadczone przez Kancelarię opierają się zawsze na biegłejznajomości obowiązujących procedur we wszystkich dziedzinach prawa.W zakresie obsługi sporów sądowych i arbitrażowych, jak teżrozwiązywania złożonych problemów gospodarczych i prawnychKancelaria zapewnia kompleksową obsługę procesów w ramach zespołówmerytorycznych, składających się z adwokatów - specjalistów wdziedzinie procedur sądowych oraz prawników z doświadczeniem wobsłudze podmiotów z branży, której dotyczy dane zagadnienie.W związku z wysokim stopniem specjalizacji i uzyskaną pozycją narynku usług prawniczych naszymi klientami są zarówno spółki prawahandlowego skupiające kapitał prywatny, jak też podmioty stanowiącewłasność państwową bądź spółki z udziałem Skarbu Państwa. Z naszychusług korzystają w szerokim zakresie prywatni przedsiębiorcy orazczłonkowie organów osób prawnych, tak w zakresie obsługiprowadzonej działalności gospodarczej, jak też w zakresie sprawindywidualnych.Z uwagi na specyfikę działalności Kancelarii oraz wieloletniedoświadczenie w zakresie wspierania Klientów i niezwłocznegoreagowania na sytuacje kryzysowe oraz zagrożenia dla Klienta zusług Kancelarii korzystają zarówno przedstawiciele organów władzypublicznej i samorządowej, jak też organizacje społeczne ipolityczne.Dotychczasowe doświadczenie w negocjowaniu umów handlowych,inwestycyjnych i prywatyzacyjnych, pozwala zapewnić Klientommożliwość skutecznej realizacji celów ekonomicznych i prawnych,zakładanych w ramach danego przedsięwzięcia gospodarczego, zmożliwym maksymalnym ograniczeniem ryzyka niepowodzenia lub wejściaw spór z partnerem.Mając na uwadze szczególny rodzaj więzi łączącej Kancelarię zKlientem oraz charakter naszych usług i długoletnie doświadczenie,jak też dbając o renomę Kancelarii jako wiarygodnego partnera wrealizacji powierzonych nam spraw, nie uważamy za stosowneindywidualne prezentowanie Klientów, dla których mamy przyjemnośćpracować.Wychodząc z założenia, że Klient i jego interesy mają dla naspierwszorzędne znaczenie, nigdy nie łączymy pozycji Klientów zbudowaniem renomy Kancelarii. Kierując się powyższymi zasadami zsatysfakcją przyjmujemy zaufanie, jakim obdarzają nas Kliencizarówno w zakresie merytorycznej profesjonalnej obsługi, jak teżdbałości o ściśle poufny charakter powierzanych nam zleceń. Zasady,którymi kierujemy się przy realizacji stawianych nam celówsprawiły, że naszymi Klientami są wiodące podmioty z takichdziedzin gospodarki, jak: energetyka, budownictwo, rynek finansowy,rynek surowców, przemysł górniczy, jak też innowacyjne podmiotyrynku utylizacji odpadów niebezpiecznych czy podmioty zlecające iwykonujące zadania dotyczące infrastruktury krytycznej.Jednocześnie z uwagi na zakres doświadczeń i renomę w zakresieobsługi transakcji międzynarodowych z naszych usług korzystajązarówno państwowe, jak i prywatne podmioty utrzymujące relacjebiznesowe z zagranicą.W związku z faktem, że Kancelaria uczestniczy od lat w wieluistotnych wydarzeniach gospodarczych, jak też w przedsięwzięciach ocharakterze precedensowym, dysponujemy znaczącą bazą sprawdzonych wpraktyce rozwiązań i informacji, która to baza przy zachowaniuzasad lojalności i profesjonalizmu względem naszych Klientów jestfundamentem rzetelnej obsługi powierzanych nam spraw lubzadań.PARCERE SUBIECTIS ET DEBELLARESUPERBOSOszczędzać pokonanych i poskramiaćdumnych]